Obchodní podmínky pro službu OSE | BenQ Česká Republika

Obchodní podmínky pro službu OSE (On-Site-Exchange)

 I.  Všeobecná ustanovení 

1. Tyto Obchodní podmínky pro službu OSE upravují podmínky služby OSE (On-Site-Exchange) nabízené skupinou BenQ Europe (dále jen „BenQ“ nebo „výrobce“).

2. Tyto Obchodní podmínky pro službu OSE upravují vztahy mezi smluvními stranami níže specifikované smlouvy, uzavírané BenQ prostřednictvím společnosti asupport s.r.o. (dále jen „autorizovaný servis - ASP“), a to vztahy vyplývající ze smlouvy o  poskytnutí služby OSE způsobem dle čl. II Obchodních podmínek pro službu OSE.

3. Předmětem služby OSE jsou výhradně LCD monitory značky BenQ řady PD, SW a ostatní monitory (dále jen „monitor“ nebo „monitory“) zakoupené od smluvního prodejce jako nové výrobky po 01.11.2017, když rozhodné je datum uvedené na dokladu o zakoupení. Služba OSE se nevztahuje na monitory řady XL ZOWIE by BenQ a RL ZOWIE by BenQ.

 4. Obchodní podmínky pro službu OSE upravují práva koncového zákazníka, který se rozhodl využít službu OSE, jak je definována v čl. II. těchto obchodních podmínek. 

 5. Koncový zákazník je povinen seznámit se s Všeobecnými záručními podmínkami pro koncové zákazníky skupiny BenQ Europe a Obchodními podmínkami pro službu OSE ještě před objednáním služby OSE.

 6. Službu OSE nabízí výrobce nad rámec:  o smluvní záruky poskytované výrobcem  o zákonných práv koncového zákazníka z vadného plnění dle občanského zákoníku. Práva koncového zákazníka z vadného plnění ani práva koncového zákazníka ze smluvní záruky nejsou službou OSE dotčena.

7. Definice pojmů obsažené v těchto Obchodních podmínkách pro službu OSE mají přednost před definicemi obsaženými ve Všeobecných záručních podmínkách pro koncové zákazníky skupiny BenQ Europe. Pokud Obchodní podmínky pro službu OSE pojem nedefinují, chápe se ve významu, v jakém je definován ve Všeobecných záručních podmínkách pro koncové zákazníky skupiny BenQ Europe. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.


 II. Služba OSE 

 
1. Služba OSE spočívá v rychlé výměně vadného monitoru za zánovní monitor, a to obvykle ve lhůtě do konce následujícího pracovního dne (v případě poskytování služby OSE na území Slovenské republiky obvykle ve lhůtě do dvou pracovních dnů) po dokončení postupů v souladu s níže uvedenými standardy.

 2. Zánovním monitorem se rozumí užívaný monitor, který prošel kontrolou našich odborníků a který je takto označen.

 3. Vadou monitoru se rozumí vada, která brání užití monitoru k jeho předpokládanému účelu. Předmětem služby OSE nejsou vady monitoru estetického či mechanického charakteru a dále poškození uvedená v čl. III. odst. 1 těchto podmínek.

 4. Koncový zákazník je oprávněn využít, tj. zvolit službu OSE:
o v době 5 (slovy: pěti) let od koupě nového monitoru řady PD,
o v době 3 (slovy: tří) let od koupě nového monitoru řady SW a jiných řad monitorů vyjma řady PD, RL ZOWIE by BenQ a XL ZOWIE by BenQ.
Lhůta pro volbu služby OSE začíná běžet dnem převzetí zboží koncovým zákazníkem, tj. dnem uvedeným na dokladu o zakoupení.  

5. Službu OSE koncový zákazník zvolí odesláním řádně vyplněného objednávkového formuláře, dostupného na webových stránkách autorizovaného servisu – ASP (formulář dostupný na https://www.asupport.cz/benq). Autorizovaný servis - ASP potvrdí obdržení objednávkového formuláře koncovému zákazníkovi. Smlouva vzniká odesláním objednávkového formuláře koncovým zákazníkem a přijetím objednávky (akceptací) autorizovaným servisem - ASP. Přijetím objednávky se rozumí zaslání potvrzovacího emailu koncovému zákazníkovi na koncovým zákazníkem zadaný email. Návrh smlouvy ve formě odeslaného objednávkového formuláře má platnost patnáct dnů. Za případné chyby při přenosu dat nenese autorizovaný servis – ASP ani výrobce odpovědnost.

6. Je-li služba OSE koncovým zákazníkem zvolena v souladu s odst. 5 tohoto článku v pracovní den (mimo státních a jiných svátků) do 14:00 hod., doručí smluvní přepravce autorizovaného servisu - ASP (dále jen „kurýr“) zánovní monitor na sjednané místo v průběhu následujícího pracovního dne (od 8:00 hod. do 17:00 hod.), a to v termínu předem sjednaném s koncovým zákazníkem. Je-li služba OSE koncovým zákazníkem zvolena v souladu s odst. 5 tohoto článku v pracovní den (mimo státních a jiných svátků) po 14:00 hod., prodlouží se lhůta k doručení zánovního monitoru o 1 pracovní den.  

7. Současně s dovozem zánovního monitoru dle odst. 6 uskuteční kurýr odvoz vadného monitoru, který je předmětem služby OSE. Kurýr zánovní monitor předá oproti řádně zabalenému vadnému monitoru, který je předmětem služby OSE. V případě, že odvoz vadného monitoru není ve sjednaném termínu uskutečněn, oznámí tuto skutečnost koncový zákazník autorizovaném servisu – ASP e-mailem na adresu praha@asupport.cz nejpozději do následujícího pracovního dne tak, aby mohla být autorizovaným servisem – ASP zjednána náprava.

 8. Koncový zákazník bere na vědomí, že je povinen vadný monitor řádně zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k dalšímu poškození monitoru. Použití originálního boxu od monitoru není podmínkou. Průvodce, objasňující postup řádného zabalení monitoru, je dostupný na webových stránkách kurýra.

9. Koncový zákazník bere na vědomí, že je povinen odevzdat vadný monitor včetně nohy a podstavce monitoru. Příslušenství vadného monitoru (kabely, manuály, AC adapter, a jiné) je koncový zákazník oprávněn si ponechat.

 10. Koncový zákazník bere na vědomí, že je povinen k monitoru připravenému k přepravě přiložit kopii dokladu o zakoupení monitoru.

11. Odesláním příslušného objednávkového formuláře služby OSE koncový zákazník stvrzuje, že je srozuměn s obsahem a rozsahem služby OSE a že souhlasí s Obchodními podmínkami pro službu OSE. Současně koncový zákazník bere na vědomí, že je povinen poskytnout autorizovanému servisu – ASP a kurýrovi potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení služby OSE, v opačném případě se příslušné lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém koncový zákazník neposkytl požadovanou součinnost. Koncový zákazník se zejména zavazuje převzít zánovní monitor a předat řádně zabalený vadný monitor v termínu a místě dle předchozí domluvy s kurýrem.  

12. Odesláním příslušného objednávkového formuláře služby OSE koncový zákazník výslovně žádá poskytovatele služby, aby s poskytnutím služby OSE dle tohoto článku začal před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.

13. Služba OSE je poskytována bezplatně. Náklady na dopravu zánovního a vadného monitoru hradí koncový zákazník pouze pokud je poskytnutí služby OSE zamítnuto. Bude-li poskytnutí služby OSE zamítnuto, bere koncový zákazník na vědomí, že je autorizovaný servis – ASP oprávněn fakturovat koncovému zákazníkovi náklady za diagnostiku vady a dopravu.

14. Autorizovaný servis - ASP vydá koncovému zákazníkovi písemné potvrzení o poskytnutí služby OSE (zakázkový list).

15. Převzetím zánovního monitoru neběží nová záruční lhůta ani nová lhůta pro možnost volby služby OSE, rozhodující je lhůta, která počala běžet dnem převzetí monitoru koncovým zákazníkem, tj. dnem uvedeným na dokladu o zakoupení. III. Výluky ze služby OSE


 • 1. BenQ upozorňuje, že služba OSE se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

   i. mechanickým poškozením monitoru,

  ii. elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek,

  iii. používáním monitoru v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
   
  iv. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o monitor,

  v. poškozením monitoru či jeho části počítačovým virem apod.,

  vi. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není koncový zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

  vii. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

  viii. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

  ix. monitor, který byl upravován koncovým zákazníkem, popř. třetí osobou koncovým zákazníkem k tomu určenou, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

  x. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

  xi. použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,

  xii. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.


2. V případě zamítnutí poskytnutí služby OSE oznámí bezodkladně autorizovaný servis – ASP tuto skutečnost koncovému zákazníkovi a toto zamítnutí koncovému zákazníkovi písemně odůvodní. Současně autorizovaný servis – ASP sjedná s koncovým zákazníkem termín vrácení monitoru, který byl předmětem zamítnutého poskytnutí služby OSE. Koncový zákazník bere na vědomí, že je povinen převzít takto vrácený monitor od kurýra a zároveň předat zánovní monitor poskytnutý v rámci služby OSE kurýrovi. V takovém případě hradí náklady dopravy koncový zákazník.

 
IV. Odstoupení od smlouvy 


1. Koncový zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy.

2. Autorizovaný servis – ASP umožňuje koncovému zákazníkovi odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného na internetových stránkách autorizovaného servisu – ASP. Autorizovaný servis – ASP potvrdí koncovému zákazníkovi bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

3. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: Poděbradská 777/9a, Praha 9, 190 00.

4. Odstoupí-li koncový zákazník od smlouvy, vrátí autorizovaný servis – ASP koncovému zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vadný monitor, který od koncového zákazníka na základě smlouvy přijal.

5. Odstoupí-li koncový zákazník od smlouvy, vrátí koncový zákazník autorizovanému servisu – ASP bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zánovní monitor, který od autorizovaného servisu – ASP na základě smlouvy přijal.

6. Monitor vrátí koncový zákazník úplný, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý, ve stavu a hodnotě, v jakém jej převzal.

7. Odstoupí-li koncový zákazník od smlouvy, není autorizovaný servis – ASP povinen vrátit monitor, který byl předmětem služby OSE koncovému zákazníkovi dříve, než mu koncový zákazník zánovní monitor předá nebo prokáže, že zánovní monitor autorizovanému servisu – ASP odeslal.

8. V případě odstoupení od smlouvy nese koncový zákazník náklady spojené s odstoupením, zejména náklady vynaložené kurýrem na odvoz monitoru.

9. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu autorizovaného servisu – ASP.

10. V případě, že koncový zákazník má stížnost, může tuto uplatnit prostřednictvím elektronické adresy: praha@asupport.cz, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.


V. Závěrečná ustanovení


1. Práva koncového zákazníka vyplývající ze zákona nejsou těmito Obchodními podmínkami pro službu OSE dotčena.

2. Tyto Obchodní podmínky pro službu OSE jsou platné od 01.11.2017.

3. Tyto Obchodní podmínky pro službu OSE jsou k dispozici na www.benq.cz  .